ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.

1. ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1975 / 1986 / 2001 / 2008.

Άρθρο 81

1. Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνθεση και τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου. Με διάταγμα που προκαλεί ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης μπορεί να διοριστούν ένας ή περισσότεροι από τους Υπουργούς Αντιπρόεδροι του Υπουργικού Συμβουλίου. Νόμος ρυθμίζει τη θέση των αναπληρωτών Υπουργών και των Υπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο, των Υφυπουργών, που μπορεί να αποτελούν μέλη της Κυβέρνησης, καθώς και των μόνιμων υπηρεσιακών Υφυπουργών.

2. Κανένας δεν μπορεί να διορισθεί μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, αν δεν συγκεντρώνει τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 55 για το βουλευτή.

3. Οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και του Προέδρου της Βουλής αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους.

4. Νόμος μπορεί να καθιερώνει το ασυμβίβαστο του αξιώματος του Υπουργού και του Υφυπουργού και προς άλλα έργα.

5. Αν δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος, ο Πρωθυπουργός ορίζει έναν από τους Υπουργούς προσωρινό αναπληρωτή του, όταν παρουσιάζεται ανάγκη.

Άρθρο 83

1. Κάθε Υπουργός ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει ο νόμος. Οι Υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο ασκούν όσες αρμοδιότητες τους αναθέτει ο Πρωθυπουργός με απόφασή του.

2. Οι Υφυπουργοί ασκούν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει με κοινή απόφαση ο Πρωθυπουργός και ο οικείος Υπουργός.

2. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98 / 22.4.2005)

Άρθρο 1

Σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου

1. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποτελείται, σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ. 1 του Συντάγματος, από τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αναπληρωτές και οι υπουργοί Επικρατείας. Οι αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης είναι μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και όταν απαλλάσσονται από τα καθήκοντα υπουργού, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 4.

Άρθρο 41

Αρμοδιότητες υπουργών και υφυπουργών

1. Οι υπουργοί έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Έχουν την ανώτατη διεύθυνση των υπηρεσιών που υπάγονται στο υπουργείο, του οποίου προΐστανται και κατευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν τη δράση τους, καθώς και τη δράση των υπαλλήλων και δημόσιων λειτουργών που υπάγονται σε αυτούς.

β) Εποπτεύουν, συντονίζουν και κατευθύνουν τις ενέργειες των διορισμένων στο υπουργείο τους υφυπουργών.

γ) Ασκούν, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, τη νομοθετική πρωτοβουλία σε θέματα της αρμοδιότητάς τους

δ) Προτείνουν την έκδοση των κατ` εξουσιοδότηση νόμου κανονιστικών και των αναγκαίων για την εκτέλεση των νόμων διαταγμάτων της αρμοδιότητάς τους και εκδίδουν κανονιστικές πράξεις κατ` εξουσιοδότηση νόμου.

ε) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους παρέχει το Σύνταγμα και ο νόμος ή τους αναθέτει ο Πρωθυπουργός βάσει του Συντάγματος ή νόμου.

4. Οι υπουργοί Επικρατείας μπορεί να προΐστανται υπουργείου. Οι αρμοδιότητες των υπουργών Επικρατείας που δεν προΐστανται υπουργείου καθορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αρμοδιότητες αυτές μπορεί να ανήκουν είτε στον Πρωθυπουργό είτε σε υπουργό προϊστάμενο υπουργείου. Οι διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά για τους υπουργούς και τα πολιτικά τους γραφεία, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπουργούς Επικρατείας, εφόσον δεν τροποποιούνται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 45

Αναπλήρωση μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών.

5. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας υπουργού Επικρατείας ο Πρωθυπουργός, με απόφασή του, ορίζει ως αναπληρωτή άλλο μέλος της Κυβέρνησης ή υφυπουργό. Αν δεν ορισθεί αναπληρωτής, οι αρμοδιότητες ασκούνται κατά περίπτωση από τον Πρωθυπουργό ή τον καθ` ύλην αρμόδιο υπουργό. Αν ο υπουργός Επικρατείας παύσει να υπάρχει, οι αρμοδιότητές του επανέρχονται αυτοδικαίως στον Πρωθυπουργό ή στον καθ` ύλην αρμόδιο υπουργό.

Άρθρο 47

Θέσεις υπουργών και υφυπουργών

1. Σε κάθε υπουργείο προΐσταται υπουργός ή αναπληρωτής υπουργός του Πρωθυπουργού ή αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ή ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε μέλος της Κυβέρνησης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ανατεθούν περισσότερα από ένα υπουργεία. Οι υπουργοί Επικρατείας μπορεί να προΐστανται υπουργείου.

2. Συνιστώνται επιπλέον και οι εξής θέσεις μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών:

β) Τρεις θέσεις υπουργών Eπικρατείας.

3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται και άλλες θέσεις αναπληρωτών υπουργών, υπουργών Επικρατείας και υφυπουργών, να καταργούνται υφιστάμενες και να μεταφέρονται από υπουργείο σε υπουργείο. Με όμοια απόφαση μπορεί να συσταθεί μια θέση αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού εφόσον καταργηθούν οι υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και δεν υπάρχει διορισμένος αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, καθώς και μία θέση υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. Η θέση του αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού καταργείται αυτοδικαίως όταν διοριστεί αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ή ανασυσταθούν οι πιο πάνω υπηρεσίες.

3. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ 73. 23/09/2015 (ΦΕΚ Α΄116 / 23.09.2015)Διορισμός Υπουργών.

4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΦΕΚ Β΄2109/29.09.2015)

(απόσπασματα από τα σχετικά ΦΕΚ).

Άρθρο 1 (ΦΕΚ Β΄2109/29.09.2015) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ - Υ11 - 2015
Στον Υπουργό Επικρατείας Νικόλαο Παππά ανατίθενται οι αρμοδιότητες:
α) που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στην εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτή, καθώς και σε θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης,
β) της συνδρομής στον Πρωθυπουργό για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής και της εποπτείας της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης,
γ) της συνδρομής στον Πρωθυπουργό για το συντονισμό, παρακολούθηση και έλεγχο της φαρμογής της
κυβερνητικής πολιτικής που αφορά την προώθηση, επιτάχυνση και υλοποίηση των επενδύσεων στη χώρα.
 
Άρθρο 2 (ΦΕΚ Β΄2109/29.09.2015) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ - Υ11 - 2015

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α. οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες και η νομοθετική πρωτοβουλία,
β. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
γ. η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
δ. η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με συναρμόδιους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.